Rękojmia

Informacja o materiale i eksploatacji : schodów, podłóg, drzwi i innych el. drewnianych

Drewno jest naturalnym materiałem niejednorodnym i anizotropowym, tzn. :

  • składa się z różnych, odmiennie ukształtowanych elementów składowych
  • posiada w różnych kierunkach ( promieniowy, styczny i podłużny) zróżnicowane właściwości fizykochemiczne.

Drewno jest materiałem higroskopijnym - zależnie od warunków klimatycznych ( wilgotność i temperatura powietrza) oraz warunków budowlanych - oddaje lub pochłania parę wodną z otaczającego powietrza przez cały czas użytkowania . Wraz z oddawaniem lub pobieraniem wilgoci przez drewno ( w przedziale wilgotności 0-30%) zmieniają się jego wymiary - drewno kurczy się lub pęcznieje.

Układ komórek w drewnie powoduje że największe zmiany wymiarów są w kierunku stycznym- 1,7 razy większy niż w promieniowym. Ta różnica w skurczu - jest przyczyną odkształceń się drewna - które mając żądaną wilgotność ( dla mieszkań 6-12%) oraz proste wymiary liniowe - pod wpływem zmian parametrów powietrza na przestrzenie pór roku - może dochodzić do nieznacznych odkształceń, pęknięć, pofalowań.

Wobec powyższego - należało by w pomieszczeniach utrzymywać stałe parametry powietrza temperatury i wilgotności powietrza.

Zalecana optymalna temperatura 20°C. Zalecana optymalna wilgotność względna powietrza 50%.

Powyższe parametry powietrz - odpowiadają wilgotności równoważnej ( materiałów higroskopijnych) 9%.

Unikać należy również miejscowego nasłoneczniania - dodatkowe działanie czynnika termicznego.

Eksploatowanie elementów drewnianych zarówno w zbyt wysokich jak i zbyt niskich temperaturach o wilgotności za wysokiej lub za niskiej może powodować powstanie naprężeń w drewnie ( zbyt szybka zmiana wilg na przekroju materiału + oddziaływanie czynnika termicznego) - mogących przechodzić w pęknięcia , deformacje, łódkowanie elementów oraz szczeliny miedzy elementami - wynikające z niedotrzymania zalecanych warunków użytkowania - nie mogą być powodem złożenia reklamacji i nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Wszelkie zmiany w barwie powłok kryjących jak i transparentnych w trakcie użytkowania ( zmiana odcienia , plamy , wykwity ) - nie podlegają reklamacji. Wszelkie regulowanie drzwi w okresie rękojmi ( zmiany pór roku ) - płatne.
Uwidocznienie, uwypuklenie spoin klejowych, w trakcie użytkowania nie podlegają reklamacji.

Należy pamiętać że przy stałej wilgotności powietrza, podwyższanie temperatury - powoduje spadek wilgotności równowagowej drewna.

Niedopuszczalne jest umieszczanie grzejnika lub innego źródła ciepła czy wilgoci pod schodami.

W konserwacji drewna

  • Unikać wody ( gdy dojdzie do wylania - bezzwłocznie zetrzeć do sucha), nie stosować chemicznych środków czystości ogólnego zastosowania , detergentów i rozcieńczalników.
  • Używać mleczka woskowe. Kurz można wycierać delikatnie zwilżoną - ścierką - w taki sposób - aby nie pozostawiać śladów wody.
  • Używać tylko miękkiego obuwia ( zakaz chodzenia w "szpilkach")- lakier nie jest odporny na zarysowania w tym spowodowane przez piasek (kwarce itp. - mogące znajdować się pod obuwiem) - niewolno chodzić po schodach i podłogach w obuwiu używanym na zewnątrz budynku.

Wszelkie wgniecenia drewna lub zarysowania powłoki lakierowej powstałe w trakcie użytkowania - nie podlegają reklamacji.

Rękojmia obejmuje okres 2-óch lat.

W okresie rękojmi - wszelkie wady wynikające z winy:

  • wykonawcy - usuwane są bezpłatnie
  • użytkownika - usuwane w całość odpłatnie
Skrobiszewski W.